Antropozofske iniciative

IFOAM: www.ifoam.org
FIBL: www.fibl.org
Bio Švica: www.bio-suisse.ch
www.bio-inspecta.ch
Ekologija in poljedelstvo: www.soel.de
Živa zemlja: www.LebendigeErde.de
Ekološka agrarna kultura: www.aoea.de
Oekom-založba: www.oekom.de
www.boelw.de
www.n-bnn.de
www.leitbetriebe.oekolandbau.nrw.de
www.uni-kassel.de/agrar
www.wissenschaftsrat.de/texte/7618-06.pdf
www.demeter.at/Marktplatz

Poročila in analize razvoja ekološkega kmetijstva:
http://orgprints.org/3736
http://orgprints.org/2750
http://orgprints.org/1623
BioFach: www.biofach.de
BIOnachrichten: www.bionachrichten.de
bioLand: www.bioland-verlag.de
www.demeter.de
www.demeter.net www.howtosavetheworld.co.nz
www.bio-monitoring.de
www.n-bnn.de